Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Protan Elmark Sp. z o.o.
 2. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu odpowiedzi na korespondencję mailową. Dane będą również przetwarzane do celów marketingowych i w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Protan Elmark Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej za wyraźnie wyrażoną zgodą. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może zostać cofnięta w każdym momencie poprzez poinformowanie Administratora poprzez adres mailowy: info@protan-elmark.pl
 3. Odbiorcami Pana/pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Odbiorcami Pana/pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
 6. Dane osobowe Pana/i/ uzyskane na podstawie zgody na przetwarzanie w celach marketingowych oraz w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Protan Elmark Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
 7. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

REGULAMIN NEWSLETTERA

§ 1.

[Definicje]

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z usługi Newslettera,
Usługa Newslettera – usługa świadczona przez spółkę Protan Elmark sp. z o.o. na rzecz Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, zawierająca informacje związane z działalnością spółki Protan Elmark sp. z o.o., w tym informacje o bieżących wydarzeniach, informacje marketingowe i sprzedażowe dotyczące produktów i usług oferowanych przez spółkę Protan Elmark sp. z o.o., informacje o przeglądach, alerty bezpieczeństwa.

Regulamin – niniejszy Regulamin newslettera.

 

§ 2.

[Postanowienia ogólne]

 1. Podstawą wprowadzenia niniejszego regulaminu jest art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344)

 2. Regulamin określa zasady świadczenia Usługi newsletter przez spółkę Protan Elmark sp. z o.o., zasady korzystania oraz zapisu na usługę newslettera, jak również zasady rezygnacji z usługi Newsletter oraz dokonywania reklamacji.

 3. Usługa newslettera polega na dostarczaniu przez spółkę Protan Elmark sp. z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez zapisanego Użytkownika adres poczty elektronicznej informacji związanych z działalnością spółki Protan Elmark sp. z o.o., w tym informacji o bieżących wydarzeniach, informacji marketingowych i sprzedażowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez spółkę Protan Elmark sp. z o.o., informacji o przeglądach, alertów bezpieczeństwa.

 4. W celu rozpoczęcia korzystania z usługi newslettera Użytkownik jest zobowiązany dokonać rejestracji w następujących krokach:

 1. wypełnić formularz Rejestracyjny dostępny na stronie internetowej www.protan-elmark.pl

 2. zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie pola checkbox przy komunikacie „Akceptuję regulamin usługi newsletter”;

 3. złożyć oświadczenie o zaznajomieniu się z treścią Regulaminu;

 4. wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail newslettera jako informacji handlowej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344);

 5. potwierdzić chęć korzystania z usługi newslettera klikając w link potwierdzający przesłany na adres e-mail wskazany przez Użytkownika,

 6. podczas zawierania umowy lub aneksu do umowy ze spółką Protan Elmark sp. z o.o. wyrazić pisemną zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail newsletteru jako informacji handlowej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344)– w formie załącznika do umowy,

 7. złożyć oświadczenie o zaznajomieniu się z treścią Regulaminu oraz o zaakceptowaniu treści Regulaminu - w formie załącznika do umowy,

 8. potwierdzić chęć korzystania z usługi newsletteru klikając w link potwierdzający przesłany na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

 

 1. Wyrażenie zgód dotyczących otrzymywania newsletterjest całkowicie dobrowolne, jednakże jest również konieczne do korzystania z usługi newslettera. Brak wyrażenia takiej zgody uniemożliwia świadczenie usługi newslettera przez spółkę Protan Elmark sp. z o.o.

 2. Usługa newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony oraz nieodpłatnie, przy czym spółka Protan Elmark sp. z o.o. jest upoważniona do zaprzestania świadczenia usługi newslettera trwale lub okresowo bez podania przyczyny.

 3. Użytkownik poprzez zaakceptowanie Regulaminu zawiera ze spółką Protan Elmark sp. z o.o. umowę świadczenia Usługi newslettera.

 4. W celu korzystania z usługi newslettera Użytkownik jest zobowiązany:

 1. posiadać odpowiednie urządzenie tj.: komputer, laptop lub inne urządzenie posiadające dostęp do Internetu;

 2. posiadać aktywny adres e-mail oraz dostęp do poczty elektronicznej.

 1. Regulamin newslettera jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej www.protan-elmark.pl Na żądanie Użytkownika spółka Protan Elmark sp. z o.o. umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 2. Usługa newslettera świadczona przez spółkę Protan Elmark sp. z o.o. jest objęta prawami autorskimi i innymi prawami przysługującymi spółce Protan Elmark sp. z o.o.

 3. Zabraniane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz zabrania się podawania danych osób trzecich bez ich zgody.

 

§ 3.

[Rezygnacja z usługi newslettera]

 1. Użytkownik może zrezygnować z usługi newsletteru w każdej chwili oraz bez podania przyczyn, poprzez wysłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail marketing@protan-elmark.pl żądania zaprzestania świadczenia usługi newslettera. Rezygnację można wysłać również w formie pisemnej na adres Protan Elmark sp. z o.o. Czereśniowa 17, 62-060 Dębno.

 2. Użytkownik może również zrezygnować z usługi newslettera w każdej chwili oraz bez podania przyczyn, poprzez kliknięcie linka „Zrezygnuj z otrzymywania newsletteru” zamieszczonego w każdym dostarczonym newsletterze.

 3. Spółka Protan Elmark sp. z o.o. może zaprzestać świadczenia usługi newslettera w każdym czasie, o czym jest zobowiązana poinformować Użytkownika poprzez przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej, z którego korzystał Użytkownik do otrzymywania usługi newslettera.

 4. Z chwilą wypisania się przez Użytkownika z usługi newslettera, spółka Protan Elmark sp. z o.o. zaprzestaje świadczenia usługi newslettera na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

 5. Użytkownik może ponownie zacząć korzystać z usługi newslettera na zasadach wymienionych w niniejszym Regulaminie.

 

§ 4.

[Reklamacje]

 1. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika nieprawidłowości w działaniu usługi newslettera spółka Protan Elmark sp. z o.o. zobowiązuje się je usunąć.

 2. Nieprawidłowości, o którym mowa w pkt 1 Użytkownik może zgłosić na adres: marketing@protan-elmark.pl lub info@protan-elmark.pl, ewentualnie w formie pisemnej na adres: Protan Elmark sp. z o.o. Czereśniowa 17, 62-060 Dębno.

 3. Reklamacja powinna zawierać opis nieprawidłowości w działaniu usługi newslettera, żądanie Użytkownika, jak również dane kontaktowe Użytkownika.

 4. W terminie 14 dni od otrzymania Reklamacji, spółka Protan Elmark ustosunkuje się do jej treści.

 

§ 5.

[Zmiana Regulaminu newsletteru]

 1. Spółka Protan Elmark sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym:

 1. Zmiany danych, w tym nazwy, adresów, adresów e-mail,

 2. Konieczności dostosowania treści Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, decyzji, orzeczeń, postanowień, zaleceń, wytycznych, nakazów lub zakazów, interpretacji lub decyzji uprawnionych władz publicznych,

 3. Zmiany funkcjonalności usługi newsletteru.

 1. Spółka Protan Elmark sp. z o.o. prześle Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu Rejestracyjnym, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt. a) informację o planowanej zmianie Regulaminu w terminie co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem zmian.

 2. Użytkownik może przed wejściem zmian Regulaminu w życie złożyć spółce Protan Elmark sp. z o.o. oświadczenie, że nie akceptuje wprowadzanych zmian. Takie oświadczenie jest równoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika z usługi newslettera.

 3. Jeżeli Użytkownik nie złoży spółce Protan Elmark sp. z o.o. oświadczenia, o którym mowa w pkt 3, jak również nie zrezygnuje z usług newslettera, wprowadzone zmiany Regulaminu newsletteru obowiązują Użytkownika.

 

§ 6.

[Dane osobowe]

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Protan Elmark Sp. z o.o., 62-060 Stęszew, Dębno, ul. Czereśniowa 17 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307900, REGON: 300857027, NIP: 7773055780.

 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkownik może kontaktować się z Katarzyną Zdulską poprzez adres e-mail marketing@protan-elmark.pl lub info@protan-elmark.pl, bądź pod adresem pocztowym spółki wskazanym powyżej.

 3. Protan Elmark sp. z o.o. zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu prowadzenia działań marketingowych związanych z działalnością Protan Elmark sp. z o.o. w tym informacji o bieżących wydarzeniach, wysyłania informacji marketingowych i sprzedażowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Protan Elmark sp. z o.o., wysyłania informacji o przeglądach, wysyłania alertów bezpieczeństwa, w tym wysyłania ww. informacji za pomocą automatycznej wiadomości e-mail w ramach usługi Newsletter zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

 4. Dane jakie będą przetwarzane przez Protan Elmark sp. z o.o. to: Imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.

 5. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. f RODO, art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 Prawa telekomunikacyjnego, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Protan Elmark sp. z o.o. którym jest marketing produktów i usług, art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 6. Dane osobowe mogą być pozyskiwane bezpośrednio od Użytkownika, które Użytkownik sam poda.

 7. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane:

- pracownikom lub osobom lub podmiotom świadczącym usługi na rzecz Protan Elmark sp. z o.o., upoważnionym do przetwarzania danych przez na polecenie spółki Protan Elmark sp. z o.o.

- pracownikom lub osobom lub podmiotom świadczącym usługi na rzecz Protan Elmark sp. z o.o. na podstawie podpisanych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,

- podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

z zastrzeżeniem, że udostępnienie danych osobowych Użytkownika ww. podmiotom odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 2. Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do: złożenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu lub jeśli Użytkownik wyrażał zgody marketingowe – do wycofania udzielonej zgody.

 3. Użytkownik posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych Użytkownika, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

 4. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy Użytkownik uzna, że podczas przetwarzanie jego danych osobowych spółka Protan Elmark sp. z o.o. naruszyła przepisy RODO.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależne od zgody Użytkownika, jednakże bez ich podania nie będzie możliwe prowadzenie działań marketingowych, w tym otrzymywanie Newsletteru.

 

§ 7.

[Postanowienia końcowe]

 1. Prawem właściwym dla zawieranej przez spółkę Protan Elmark sp. z o.o. oraz Użytkownika umowy świadczenia usługi newslettera jest prawo polskie. Usługa newslettera jest świadczona w języku polskim.

 2. Wszelkie spory związane z zawartą umową świadczenia usługi newslettera będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.), ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 z późn. zm.), ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).

 4. Użytkownik, który jest konsumentem może skorzystać z pozasądowego rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia swoich roszczeń. Wszelkie informacje w zakresie polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich znajdują się pod adresem: http://www.uoikik.gov.pl w zakładce o tytule „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”.

 5. Użytkownik, który jest konsumentem może również skorzystać z platformy ODR znajdującej się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ta służy do rozwiązywania sporów konsumentów i przedsiębiorców w sposób pozasądowy.

 6. Ponadto, Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w tym może skorzystać z pomocy stałego polubownego sądu konsumenckiego kierując do niego wniosek o rozpatrzenie sprawy wynikającej z zawartej umowy, może skorzystać z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów, może zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie mediacji, jak również może skorzystać z pomocy stałego polubownego sądu konsumenckiego o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z zawartej umowy.

 

Wyślij zapytanie

Administratorem Twoich danych jest PROTAN ELMARK
KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgoda na kontakt w formie elektronicznej (e-mail)

Zadzwoń do nas

+48 690 690 510

Lub bezpośrednio z działem sprzedaży

Aleksandra Gronek
Kierownik Działu Obsługi Klienta
Kinga Kraśner
Starszy Specjalista ds. Sprzedaży
Agata Bogacka
Starszy Specjalista ds. Sprzedaży
Marta Turska
Starszy Specjalista ds. Sprzedaży
Agnieszka Kaczmarek
Starszy Specjalista ds. Sprzedaży
Łukasz Krzymieniecki
Ekspert Handlowo-Techniczny
Krystian Sałek
Ekspert Handlowo-Techniczny
Krystian Mizerny
Ekspert Handlowo-Techniczny
Hubert Włodarczak
Ekspert Handlowo-Techniczny
Marcin Bielawa
Ekspert Handlowo-Techniczny
Iwona Matyniak
Specjalista ds. sprzedaży
Agnieszka Rybarska
Specjalista ds. Obsługi Klienta
Marcin Janowski
Dyrektor Sprzedaży Eksportowej
Agnieszka Wysocka
Export Development Manager
Klaudia Rozmiarek
Menadżer Sprzedaży Eksportowej
Elżbieta Dunowska
Menadżer Sprzedaży Eksportowej
Hanna Majchrowicz
Menadżer Sprzedaży Eksportowej
Natalia Werno
Menadżer Sprzedaży Eksportowej
Mirosław Nawrot
Menadżer Sprzedaży Eksportowej
Magdalena Walczak
Specjalista Sprzedaży ds. Eksportu
Patrycja Smorawińska
Specjalista Sprzedaży ds. Eksportu
Natalia Skupniewicz
Specjalista Sprzedaży ds. Eksportu
Julia Nawojczyk
Specjalista Sprzedaży ds. Eksportu
Marta Rozmiarek
Specjalista Sprzedaży ds. Eksportu
Bezpłatna wycena
Aleksandra Gronek
Kierownik Działu Obsługi Klienta